طالعبینی چینی بر اساس سال و تجدید آن هر دوازده سال است. این به این معناست که هر سال به حیوانی مربوط داده میشود و هر دوازده سال حیوانات دوباره تکرار میشوند. آدمهایی که در هر سال بخصوص بدنیا آمده اند خصوصیات شبیه بهم دارند. این رابطه در عرض سالیانه سال امتحان شده و نتیجه آخر یکسری خصوصیات است که به یک حیوان مربوط بسال تشبیه داده میشود.

این نوع طالعبینی به زودیاک معروف است. این نوع طالعبینی به حرکات اجرام آسمانی بستگی دارد. در مقاله قبل در مورد ارتباط اجرام آسمانی و اثر آنها در زندگیمان بطور کامل صحبت کردیم. در این مورد هم ترکیب پرتوهای این اجرام هر دوازده سال دوباره شروع میشود.

در ضمن بعضی از این حیوانات هر چهار بار به حیوان بخصوصی تبدیل میشوند. برای مثال اسب که هر چهار بار به اسب آتش تبدیل میگردد.

برای اطلاع شما تمام علائم زودیاک را نام میبریم.

موش    گاو    ببر    خرگوش    اژدها    مار    اسب    گوسفند    میمون    خروس    سگ    خوک