در اینجا من سعی می‌کنم طالع‌ بینی را با منابع علمی‌ که مطالعه کرده‌ام توضیح بدهم. طالع‌ بینی از زمان‌های دور وجود داشته و مردم کارکرد آنرا بارها و بارها تجربه کرده‌اند. شاید بارها از خودتان سوال کرده‌اید چطور حرکت اجرام آسمانی تاثیر روی زندگی‌ ما و حتی تعیین شخصیت ما دارد. حالا توضیح میدهم.


بیشتر اجرام آسمانی از نوع های مختلف ستاره‌ها و خورشید، که خود یک ستاره است، بوجود آمده‌اند. این اجرام از خود پرتو صادر میکنند که ما پرتوهای کیهانی می‌نامیم. در ضمن آنها نیروی جاذبه زیادی هم دارند. اثرات این پرتوها و نیروها در زمین با وجود کم بودن اثر گذار است.


حالا در مورد دی ان ای انسان و چطور اولین رشته دی ان ای بوجود میاید بگویم. بعد از عمل لقاح دی ان ای مادر و پدر، که در اسپرم و تخمک وجود دارند، نصف میشود. بعدا این دو نصفه دی ان ای پدر و مادر به هم میچسبند و تشکیل یک دی ان ای کامل میدهند که دی ان ای فرزند میباشد. ژنها در روی ارتباط بین این دو نصفه قرار دارند و فعال شدن یا نشدن (خاموش و روشن) این ژنها، در هنگام بوجود آمدن، بستگی به عوامل زیادی در طبیعت دارد که حتی سرما یکی‌ از آنهاست. در بین عواملی که ژنها را فعال یا غیر فعال می‌سازد جاذبه و پرتوهای کیهانی هم رل مهمی‌ را دارند.


حالا کره زمین که هر سال یک بار به در خورشید میگردد. در هر موقعیت که قرار میگیرد تحت تأثیر یک سری پرتوها و جاذبه‌ها قرار می‌گیرد که اثراتش در ما و ژنهای ما مشهود است. پس کسانی‌ که برای مثال در بهمن ماه بدنیا می‌آیند ژنهایشان ۹ ماه قبل از تولد شکل گرفته و یک سری پرتوها و جاذبه‌ها رویش اثر گذشته که هر سال تکرار میشود. ما می‌دانیم که ژنها حتی شخصیت انسانها را هم میسازند. پس میشود نتیجه گرفت که دو نفری که در یک روز سال بدنیا می‌آیند بعضی از شخسیتهایشان مثل هم باشد.


طالع‌ بینی موقعیت قرار گرفتن این اجرام و اثرات آن را در زندگی‌ ما توضیح میدهد.