کفبینی یکی دیگر از فرمهای طالعبینی با استفاده از طبیعت است. در این مورد کفبین با استفاده از خطوط کف دست میتواند شخصیت شخص را بازگو کند و حتی برخی از اتفاقات آینده را در مورد آن شخص ببیند. حالا از نظر علمی نگاه میکنیم.

از نظر علمی خطوط کف دست بخاطر اینست که استحکاک را زیاد کند تا اجسام از دستمان سر نخورد. ولی چرا خطوط باین شکل وجود دارند و چرا برای هر شخس تفاوت دارد هیچ توضیح علمی وجود ندارد. خطوط کف دست برای هر کسی متفاوت است. ولی نه مثل اثر انگشت. یکسری از انسانها شاید خطوط شبیه بهم داشته باشند. اگر دقت کنید میبینید این اشخاص شخصیتها و آینده شبیه بهم دارند.  یکی از معروفترین خطوط کف دست خط عمر میباشد.

برای خط عمر و از نظر علمی هیچ رابطه ای نتوانستم پیدا کنم ولی با اطرافیانم امتحان کردم و به تجربه درست رخ داد و بین آن دو رابطه ای بود. ولی این امتحان برای نفرات انگشت شماری بود و دلیل نمیشود برای بقیه هم صادق باشد. از طرف دیگر خط عمر را فالگیرها در سالیانه زیاد امتحان کرده و نتیجه این بوده که این خط به مدت زندگی ارتباط دارد و طبیعت از طریق خطوط دست چیزی را بما میگوید.